Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach serdecznie zaprasza do składania wniosków o finansowanie szkoleń indywidualnych oraz bonów szkoleniowych. Wspomniane działania są realizowane dzięki wsparciu z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa-projekty PUP.

Szczególnie zachęcane do aplikowania są osoby bezrobotne, które spełniają kryteria uczestnictwa w projekcie „”Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I)„”. Aby móc aplikować, konieczne jest zapoznanie się z aktualnym regulaminem organizacji szkoleń, który jest dostępny w Powiatowym Urzędzie Pracy w Puławach, a także na stronie internetowej urzędu, w zakładce dotyczącej szkoleń i bonów szkoleniowych.

Szkolenia, na które można aplikować, muszą odpowiadać rzeczywistym potrzebom rynku pracy, co oznacza, że powinny prowadzić do nabycia umiejętności lub kwalifikacji w zawodach uznanych za deficytowe na terenie powiatu puławskiego oraz województwa lubelskiego. Taka klasyfikacja jest dostępna w Barometrze Zawodów oraz wynika z analizy ofert pracy zgłaszanych do PUP w Puławach.

Proces aplikacji rozpoczyna się od złożenia wniosku do doradcy klienta, który następnie jest oceniany przez specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i załączonych deklaracji (o zatrudnieniu po szkoleniu lub rozpoczęciu własnej działalności), Dyrektor Urzędu podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania.

Osoba bezrobotna otrzymująca bon szkoleniowy ma możliwość wyboru instytucji szkoleniowej, która spełnia wymogi wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Warto podkreślić, że bon pokrywa nie tylko koszty szkolenia, ale również inne wydatki związane z uczestnictwem w szkoleniu, takie jak badania lekarskie, koszty przejazdu czy zakwaterowania, zgodnie z ustalonymi limitami.

W zakończeniu procesu szkoleniowego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Puławach podpisuje umowę z wybraną jednostką szkoleniową, co skutkuje skierowaniem osoby bezrobotnej na szkolenie. Dodatkowo, w roku 2023, Urząd Pracy w Puławach oferuje zwrot kosztów dojazdu na szkolenia. Szczegóły dotyczące naboru, regulaminu oraz niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w jego siedzibie.

  • Adres do korespondencji: Powiatowy Urząd Pracy w Puławach, ul. Lubelska 2G, 24-100 Puławy.
  • Wnioski można również składać osobiście w sekretariacie urzędu (pok. 205), w godzinach pracy od poniedziałku do piątku, od godz. 7:00 do godz. 15:00.
  • Kontakt:

  • Dział Usług Rynku Pracy – pok. 106, tel. 81 886 42 20
  • Źródło: https://pulawy.praca.gov.pl/

    Archiwum: styczeń 2024